Výroční zpráva velitele JSDH Broumov za rok 2020

detail

Výroční zpráva velitele JSDH Broumov za rok 2020

  • imgLukáš
  • img20.1.2021 21:48

                                                                                                                                                                               

K dnešnímu dni čítá jednotka sboru dobrovolných hasičů Broumov celkem 24 členů. A je složena z velké části z členů Sboru dobrovolných hasičů Broumov a Sboru dobrovolných hasičů Veba Olivětín. Organizační strukturu tvoří jeden velitel jednotky, osm velitelů družstev, sedm strojníků a devět hasičů.

V roce 2020 jsme byli povoláni celkem v 40 případech. Z toho k 24 požárům, 7 technickým zásahům, 3 dopravním nehodám, 1 vyhledávání osob a 5 planým poplachům. V některých případech jsme plnili zálohu na stanici. Bylo to zejména v době, kdy byla jednotka HZS KHK stanice Broumov povolána do vzdálenějších částí svého hasebního obvodu. V souvislosti s hygienickými opatřeními, byly naše výjezdy omezeny na účast družstva 1+3.  Přičemž jsme nebyli předurčení k řešení zásahu spojených přímo s výskytem COVID 19. Tyto byly primárně řešeny jednotkami HZS KHK. Bližší statistiku výjezdů najdete na našich stránkách: hasicibroumov.cz

Co do vybavení jednotky. Podařilo se nám z velké části vybavit nové členy ochrannými pomůckami. A to zejména díky finanční podpoře města Broumov a krajským dotacím. Rozmělněním některých investic do delšího časového horizontu, jsme při čerpání rozpočtu našli úspory, které byly vráceny do rozpočtu města. Jsme si vědomi možných výpadků v příjmech města, proto budeme hledat případné úspory i nadále. Ale tak, abychom zachovali akceschopnost a udržitelný rozvoj jednotky.

 Ve vybavení jednotky je cisternová automobilová stříkačka na podvozku Tatra T 815, dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter a nákladní přívěs. Z agregátů přívěsný dieselgenerátor 90 kW, přenosná motorová stříkačka, 2 motorové řetězové pily, 1 rozbrušovací pila, elektrocentrála 4,5 kW, 4 elektrická kalová čerpadla, plovoucí motorové čerpadlo, přetlakový ventilátor, průmyslový vysavač a vysokotlaká myčka. Před koncem roku podepsal pan starosta smlouvu o bezúplatném převodu cisternové automobilové stříkačky od HZS KHK.  Jedná se o velkokapacitní cisternu na podvozku Tatra T 815.

Všechny technické prostředky jsou udržovány v provozuschopném stavu. A splňují nároky kladené na bezpečný provoz. K jejich údržbě a zkouškám akceschopnosti se pravidelně scházíme každé první pondělí v měsíci.

Výjezdové prostory jednotky se nachází v areálu HZS KHK - hasičské stanice Broumov. Ve zprávě za rok 2019 jsem uváděl, že nás momentálně nejvíce tíží nedostatečné výjezdové prostory. Na začátku roku 2020 došlo k osobnímu jednání mezi zástupci HZS KHK, ZZS KHK a panem starostou. Bylo rozhodnuto o zadání studie proveditelnosti stavby. Ve studii se počítá s přestavbou stanice Broumov ve víceúčelové centrum složek IZS. Město Broumov studii finančně podpořilo. A ta se momentálně zpracovává. Čímž byly položeny první „základy“ k řešení našeho problému.

Dění kolem pandemie koronaviru zasáhlo i do naší ne-výjezdové činnosti. Nemohli jsme realizovat např. Den otevřených dveří. Až na společný výstup na Ruprechtický špičák, se nerealizovali ostatní plánované akce s polskými kolegy. Neprováděli jsme tradiční ledování kluziště pro DDM Ulita. Byla významně narušena činnost hasičského kroužku pod DDM Ulita. Nad jehož budoucností visí otazník.  Přesto se nám něco i podařilo. Provedli jsme ukázku techniky v táboře Božanov, zajistili jsme dopravu a obsluha městského dieselagregátu, dopravili dezinfekci pro ORP Broumov a rozváželi vodu pro občany.

V roce 2021 chceme prohloubit v součinnosti s městem započatou spolupráci s JSDH Veba Olivětín a jejím zřizovatelem. Posílit členskou základnu JSDH Broumov. Tak abychom se mohli vrátit k podobě požární ochrany v našem městě před rok 2019. Kdy Veba a.s. řešila existenční problémy a musela omezit činnost jednotky mimo svůj výrobní areál. Po třech letech se znovu otevírá česko-polský projekt: „Společně bezpečněji“ s možností získat finanční prostředky z EU na nákup nové techniky. Věříme, že se krizi podaří brzy zvládnout a chceme tomu být nápomocni.

Závěr své zprávy bych rád věnoval několika zvláštním poděkováním. Neboť se mi vzhledem k okolnostem, nedostane té možnosti poděkovat osobně na Valné hromadě sboru. Ke konci roku naše řady opustili Ročeň Jaroslav, Ságner Jiří a Neumann Dušan. Jedná se o ztráty citelné. Neboť v případě prvních dvou jmenovaných jde o dlouholeté aktivní členy jednotky. Bohužel jejich zdravotní stav jim již nedovoluje výjezdovou činnost provádět. V případě Neumanna Dušana, přicházíme o vedoucího kroužku mladých hasičů. Kterým byl po celé tři roky.  A ještě dvě jména zde musím vyzdvihnout. Slečnu Moravcovou Krystýnu z SDH Broumov a pana Martina Aleše z SDH Veba Olivětín. Jejich dobrovolné osobní nasazení v době vypuknutí nákazy v Centru sociálních služeb Naděje Broumov, napomohlo k zvládnutí personální krize v tomto domově seniorů.

Jménem hasičů Broumov jim tímto děkuji za odvedenou práci pro sbor, jednotku a společnost.

Poděkovaní patří rovněž všem ostatním členům a jejich rodinám, kteří se aktivně podíleli na chodu a činnosti jednotky. Velké poděkování patří Městu Broumov, Odboru krizového řízení, HZS KHK, OSH Náchod, DDM Ulita, SDH Broumov a SDH Veba Olivětín.

 

Novák Lukáš – velitel JSDH Broumov