Vhled do nové koncepce rozvoje HZS Královéhradeckého kraje

detail

Vhled do nové koncepce rozvoje HZS Královéhradeckého kraje

  • imgDejmal
  • img25.11.2022 08:47

25.11.2022

 

 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje se chystá na několik důležitých změn, které se týkají oblastí organizační, personální i technické. Většina z nich se uskuteční na základě schválené změny systemizace služebních míst platné od 1. 1. 2023. Jedná se především o navýšení početních stavů výjezdových hasičů, obměnu zásahové techniky, aktualizace poplachových plánů a změny ve vnitřní organizaci sboru. Všechny tyto změny vedou k posílení a sjednocení akceschopnosti a zefektivnění fungování sboru i nasazování sil a prostředků HZS a dalších jednotek požární ochrany.

Navýšení početních stavů

V souladu s celorepublikovou koncepcí rozvoje HZS ČR je většina změn postavena na zvýšení početního stavu na hasičských stanicích, a to jak tzv. plného stavu, tak i stavu minimálního. Už v lednu letošního roku se navýšil celkový počet příslušníků HZS KHK zařazených ve výjezdových jednotkách o 18, stejný počet tabulkových míst výjezdových hasičů přibude od 1. 1. 2023. Zatímco v letošním roce byly personálně posíleny stanice Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem a Hradec Králové – Pražská, od 1. ledna příštího roku jsou navyšovány celkové stavy na okresních centrálních stanicích v Jičíně, Náchodě a Trutnově. V následujících letech pak budou navyšovány stavy na ostatních stanicích. V ideálním případě by pak tento plán k 1. 1. 2026 vedl k navýšení celkového počtu výjezdových hasičů až na 468, což je o 114 více než v roce 2021. Přehled s jednotlivými poč­ty sloužících hasičů na všech stanicích HZS KHK je v tabulce níže.

Obměna zásahové techniky

Další změny se dotýkají organizace výjezdové činnosti, a to v souvislosti s obnovou a sjednocením výjezdové techniky profesionálních hasičů. Jen v příštím roce by měl HZS KHK získat až patnáct nových cisternových automobilových stříkaček, ty stávající jsou navíc dovybavovány dalšími technickými prostředky. Nově budou například všechny prvovýjezdové cisterny vybaveny automatizovaným externím defibrilátorem (AED). Tím dojde k reálnému navýšení akceschopnosti našich jednotek i u výjezdů, které nespadají plně do základních úkolů hasičského záchranného sboru. Hlavním stavebním kamenem zabezpečení každého výjezdu HZS je družstvo v počtu čtyř hasičů, které je schopno společně s cisternovou automobilovou stříkačkou v technickém provedení zajistit 90 % veškeré výjezdové činnosti. S nákupem nové a moderní požární techniky již není opodstatněné udržovat na stanicích, kde byly doposud dislokovány, další typy menších vozidel, např. rychlé zásahové automobily nebo technické automobily. Profesionální hasiči již v podobném modelu fungovali dlouhé měsíce při zpřísněných opatřeních během pandemie koronaviru a ukázal se jako plně funkční. Vozidla zůstanou na daných stanicích a budou využita pro jiný typ zásahové činnosti.

Aktualizace poplachový plánů

Nejedná se přitom jen o technická a personální opatření. Aktuálně probíhají úpravy poplachových plánů, na základě kterých jsou vysílány jednotky k řešení mimořádných událostí. Revizí prochází i systém fungování řídících důstojníků. Cílem těchto změn je dosáhnout vyššího standardu a většího počtu nasazených sil a prostředků v případě rozsáhlých událostí s významným dopadem na zdraví, majetek či životní prostředí a dosažení vyššího stupně kvality ve struktuře vedení zásahu. Například s tím souvisí nové opatření při vysílání sil a prostředků v případě dopravní nehody s ohlášeným zraněním postižených osob – krajské operační a informační středisko HZS vysílá dvě nejbližší jednotky požární ochrany s předurčeností na dopravní nehody.

Změny vnitřní organizační struktury

Do organizační struktury sboru pak zasáhnou další dvě změny – rozdělení oddělení IZS a služeb na krajském ředitelství na dvě samostatná oddělení (oddělení IZS a oddělení služeb) a sloučení územního odboru Náchod a územního odboru Rychnov nad Kněžnou do jednoho funkčního celku.

Rozsah vykonávané agendy na oddělení IZS a služeb je velmi obsáhlý, s počtem narůstající agendy a množstvím pořizované techniky a technických prostředků je vznik samostatného oddělení služeb (chemická, technická a strojní služba) logickým krokem, který je zároveň inspirován obdobnými kroky u jiných HZS krajů.

Územní odbory nejsou ve struktuře HZS již řadu let samostatné organizační celky s vlastní subjektivitou. Pro vnitřní potřebu sboru bude nový sloučený celek označován jako územní odbor Východ. Doposud byl ÚO Rychnov nad Kněžnou nejmenší ze všech ÚO v rámci Královéhradeckého kraje, patřil také k nejmenším v rámci České republiky. Sloučení se sousedním ÚO Náchod se jeví jako racionální především z důvodu geografické blízkosti a vzájemného překryvu zásahových obvodů některých stanic.

Obě změny jsou přitom vzájemně propojené a povedou k zefektivnění činnosti sboru. Díky sloučení ÚO došlo k personální úspoře, kterou bylo možné využít právě k rozdělení oddělení IZS a oddělení služeb. Jedná se pouze o vnitřní organizační změnu, která nemůže žádným zásadním způsobem ovlivnit činnost jednotek požární ochrany ani výkon státní správy na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Nové uspořádání nepodmiňuje pře­pracování poplachových plánů, systémů nasazování sil a prostředků jednotek požární ochrany ani neovlivňuje kategorie jednotek sborů dobrovolných hasičů. Odborná příprava jednotek v obou okresech bude nadále organizována obdobně jako doposud, stejně tak zůstane zachována podpora v oblasti speciálních služeb (chemická, technická, strojní a spojová).

 

Přehled s jednotlivými poč­ty sloužících hasičů na všech stanicích HZS KHK

 

2022

od 1. 1. 2023

Stanice

Celkový počet příslušníků zařazených ve výjezdu (3 směny)

Maximální počet příslušníků sloužících v jedné směně

Minimální počet příslušníků sloužících v jedné směně

Celkový počet příslušníků zařazených ve výjezdu (3 směny)

Maximální počet příslušníků sloužících v jedné směně

Minimální počet příslušníků sloužících v jedné směně

Hradec Králové

54

18

12

54

18

12

Hradec Králové – Pražská

24

8

6

24

8

6

Nový Bydžov

15

5

4

15

5

4

Jičín

39

13

8

45

15

10 (12)

Hořice

15

5

4

15

5

4

Nová Paka

15

5

4

15

5

4

Náchod

39

13

8

45

15

10 (12)

Broumov

15

5

4

15

5

4

Jaroměř

24

8

6

24

8

6

Rychnov nad Kněžnou

39

13

8

39

13

10

Dobruška

15

5

4

15

5

4

Trutnov

39

13

8

45

15

10 (12)

Dvůr Králové nad Labem

24

8

6

24

8

6

Vrchlabí

15

5

4

15

5

4

 

HZS KHK má v současné době 539 příslušníků a 41 občanských zaměstnanců. Z 539 příslušníků je nyní 372 v přímém výkonu služby (ve výjezdových jednotkách). Po plánovaném navýšení početních stavů bude od 1. 1. 2023 celkem 557 příslušníků, z toho 390 v přímém výkonu služby.