Novinky

Více

CAS 32 se stěhuje

  • img1.5.2021

V úterý 27.4. 2021 v 9:00 hodin, opustila po více než třiceti letech své stanoviště CAS 32. Do loňského roku byla zařazena do vozového parku hasičské stanice Broumov HZS KHK. V lednu 2021 došlo k bezúplatnému převodu na JSDHO Broumov. Na základě Memoranda o spolupráci mezi městem Broumov a Veba textilní závody a.s., se podařilo zajistit garážové stání v areálu Veba Olivětín. A to přímo v garáži JSDHP Veba Olivětín. Velká část členů JSDH Broumov je rovněž zaměstnanci Veby. Čímž se v případě vyhlášení poplachu zkrátí výjezdové časy jednotce Broumov. Se zařazením vozidla CAS 32 do vybavení jednotky se mohlo přistoupit k realizaci změn v poplachových plánech pro město Broumov. Ty byly změněny naposledy v roce 2018, kdy namísto JSDHP Veba Olivětín byla zařazena JSDHO Jetřichov. Nově, tedy v případě vzniku mimořádné situace vyjíždí dvě družstva JSDH Broumov. Patří se poděkovat členům jednotky Jetřichov, že roli druhého družstva pro Broumov do dnešních dnů plnili. 

Číst dále

Výroční zpráva velitele JSDH Broumov za rok 2020

  • img20.1.2021

                                                                                                                                                                               

K dnešnímu dni čítá jednotka sboru dobrovolných hasičů Broumov celkem 24 členů. A je složena z velké části z členů Sboru dobrovolných hasičů Broumov a Sboru dobrovolných hasičů Veba Olivětín. Organizační strukturu tvoří jeden velitel jednotky, osm velitelů družstev, sedm strojníků a devět hasičů.

V roce 2020 jsme byli povoláni celkem v 40 případech. Z toho k 24 požárům, 7 technickým zásahům, 3 dopravním nehodám, 1 vyhledávání osob a 5 planým poplachům. V některých případech jsme plnili zálohu na stanici. Bylo to zejména v době, kdy byla jednotka HZS KHK stanice Broumov povolána do vzdálenějších částí svého hasebního obvodu. V souvislosti s hygienickými opatřeními, byly naše výjezdy omezeny na účast družstva 1+3.  Přičemž jsme nebyli předurčení k řešení zásahu spojených přímo s výskytem COVID 19. Tyto byly primárně řešeny jednotkami HZS KHK. Bližší statistiku výjezdů najdete na našich stránkách: hasicibroumov.cz

Co do vybavení jednotky. Podařilo se nám z velké části vybavit nové členy ochrannými pomůckami. A to zejména díky finanční podpoře města Broumov a krajským dotacím. Rozmělněním některých investic do delšího časového horizontu, jsme při čerpání rozpočtu našli úspory, které byly vráceny do rozpočtu města. Jsme si vědomi možných výpadků v příjmech města, proto budeme hledat případné úspory i nadále. Ale tak, abychom zachovali akceschopnost a udržitelný rozvoj jednotky.

 Ve vybavení jednotky je cisternová automobilová stříkačka na podvozku Tatra T 815, dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter a nákladní přívěs. Z agregátů přívěsný dieselgenerátor 90 kW, přenosná motorová stříkačka, 2 motorové řetězové pily, 1 rozbrušovací pila, elektrocentrála 4,5 kW, 4 elektrická kalová čerpadla, plovoucí motorové čerpadlo, přetlakový ventilátor, průmyslový vysavač a vysokotlaká myčka. Před koncem roku podepsal pan starosta smlouvu o bezúplatném převodu cisternové automobilové stříkačky od HZS KHK.  Jedná se o velkokapacitní cisternu na podvozku Tatra T 815.

Všechny technické prostředky jsou udržovány v provozuschopném stavu. A splňují nároky kladené na bezpečný provoz. K jejich údržbě a zkouškám akceschopnosti se pravidelně scházíme každé první pondělí v měsíci.

Výjezdové prostory jednotky se nachází v areálu HZS KHK - hasičské stanice Broumov. Ve zprávě za rok 2019 jsem uváděl, že nás momentálně nejvíce tíží nedostatečné výjezdové prostory. Na začátku roku 2020 došlo k osobnímu jednání mezi zástupci HZS KHK, ZZS KHK a panem starostou. Bylo rozhodnuto o zadání studie proveditelnosti stavby. Ve studii se počítá s přestavbou stanice Broumov ve víceúčelové centrum složek IZS. Město Broumov studii finančně podpořilo. A ta se momentálně zpracovává. Čímž byly položeny první „základy“ k řešení našeho problému.

Dění kolem pandemie koronaviru zasáhlo i do naší ne-výjezdové činnosti. Nemohli jsme realizovat např. Den otevřených dveří. Až na společný výstup na Ruprechtický špičák, se nerealizovali ostatní plánované akce s polskými kolegy. Neprováděli jsme tradiční ledování kluziště pro DDM Ulita. Byla významně narušena činnost hasičského kroužku pod DDM Ulita. Nad jehož budoucností visí otazník.  Přesto se nám něco i podařilo. Provedli jsme ukázku techniky v táboře Božanov, zajistili jsme dopravu a obsluha městského dieselagregátu, dopravili dezinfekci pro ORP Broumov a rozváželi vodu pro občany.

V roce 2021 chceme prohloubit v součinnosti s městem započatou spolupráci s JSDH Veba Olivětín a jejím zřizovatelem. Posílit členskou základnu JSDH Broumov. Tak abychom se mohli vrátit k podobě požární ochrany v našem městě před rok 2019. Kdy Veba a.s. řešila existenční problémy a musela omezit činnost jednotky mimo svůj výrobní areál. Po třech letech se znovu otevírá česko-polský projekt: „Společně bezpečněji“ s možností získat finanční prostředky z EU na nákup nové techniky. Věříme, že se krizi podaří brzy zvládnout a chceme tomu být nápomocni.

Závěr své zprávy bych rád věnoval několika zvláštním poděkováním. Neboť se mi vzhledem k okolnostem, nedostane té možnosti poděkovat osobně na Valné hromadě sboru. Ke konci roku naše řady opustili Ročeň Jaroslav, Ságner Jiří a Neumann Dušan. Jedná se o ztráty citelné. Neboť v případě prvních dvou jmenovaných jde o dlouholeté aktivní členy jednotky. Bohužel jejich zdravotní stav jim již nedovoluje výjezdovou činnost provádět. V případě Neumanna Dušana, přicházíme o vedoucího kroužku mladých hasičů. Kterým byl po celé tři roky.  A ještě dvě jména zde musím vyzdvihnout. Slečnu Moravcovou Krystýnu z SDH Broumov a pana Martina Aleše z SDH Veba Olivětín. Jejich dobrovolné osobní nasazení v době vypuknutí nákazy v Centru sociálních služeb Naděje Broumov, napomohlo k zvládnutí personální krize v tomto domově seniorů.

Jménem hasičů Broumov jim tímto děkuji za odvedenou práci pro sbor, jednotku a společnost.

Poděkovaní patří rovněž všem ostatním členům a jejich rodinám, kteří se aktivně podíleli na chodu a činnosti jednotky. Velké poděkování patří Městu Broumov, Odboru krizového řízení, HZS KHK, OSH Náchod, DDM Ulita, SDH Broumov a SDH Veba Olivětín.

 

Novák Lukáš – velitel JSDH Broumov

 

 

 

 

 

Číst dále
img

SDH VEBA Olivětín

  • img19.1.2021

         

 Poděkování hasičům z Veby

 

Píše se rok 2021, přesto mě dovolte vrátit se do roku 2019. Tento rok byl pro fungování naší výjezdové jednotky dobrovolných hasičů podniku (JSDHP) rokem řekněme zlomovým. Bohužel v tom špatném smyslu slova,  kdy došlo k rozvázání spolupráce mezi firmou Veba a.s., která se potýkala v té době insolvenčním řízením (naštěstí stav minulý) a KŘ HZS v Hradci Králové. O důvodech, které k tomu vedly je již zbytečné se rozepisovat. Nicméně výsledkem bylo vyškrtnutí naší JSDHP z poplachových plánů pro město Broumov. Zde jsme měli nezastupitelné postavení již v dobách, kdy firmu vlastnil zakladatel Benedikt Schroll a jeho syn Josef.

V současné době je tedy naše JSDHP určena pouze k zásahům v objektech firmy. Technické vybavení, které jsme zásluhou bývalého velitele p. M. Gola dostali do užívání (CAS 20 Scania, plovocí čerpadla, vysoušeče atd.) a zkušenostem získaných při požárech i jiných mimořádných událostech v předešlých letech  je krok, který neprospěl žádné ze stran a především spoluobčanům našeho města a okolí.

Nyní se dostávám k tomu, o čem je nadpis tohoto článku. Na konci roku 2020 ukončili spolupráci v jednotce naši dlouhodobí členové a to jmenovitě:

Lamka Jaroslav,  Kleandr Václav,  Braha Jaroslav,  Bednář Karel,  Suk Vratislav,  Ságner Erich st.,  Ságner Erich ml. A Gol Miroslav.

Jménem svým a ostatních členů JSDHP bych chtěl touto formou vyjádřit velké poděkování za odvedenou a příkladnou práci, kterou odvedli pro firmu i pro město Broumov a zároveň všem popřál zdraví a mnoho zdaru v soukromém i pracovním životě.

Na závěr bych chtěl říci, že se začalo blýskat na lepší časy a mělo by dojít  mezi zástupci města Broumova a firmy Veba a.s. ke spolupráci v oblasti požární ochrany.

 

Za  JSDHP Veba a.s.

Zbyněk Janouch

                                     

Číst dále

Zásahy

Více
2162021
  • img18:01

Technická pomoc

naplaveniny na vozovce

2162021
  • img17:22

Technická pomoc

strom přes komunikaci

2162021
  • img10:56

Dopravní nehoda

střet 2 OA

1962021
  • img14:50

Dopravní nehoda

Nehoda motorkáře

1762021
  • img15:40

Technická pomoc

záchrana kočky

1762021
  • img14:47

Dopravní nehoda

střet OA a cyklista

112Tísňová linka
Dop. nehody226
Tech. pomoci583
Požáry185
Chem. látky48

Nejnovější videa

mapa

Kontakt

Hasiči Broumov

counter