O nás

Historie SDH

SDH Broumov

Nejdříve bych rád pohovořil o historii našeho města. Broumov je starým administrativním střediskem při řece Stěnavě v severovýchodní části Čech. Už zdálky vítají návštěvníka charakteristické věže a barokní dominanty starého Benediktinského kláštera.
Přes Broumovsko a jeho okolí vedly od pradávna stezky, které spojovaly vnitrozemí Čech se sousedním Slezkem a Kladskem. Až do 10. století náležel kraj Slavíkovcům, po vyvraždění tohoto rodu připadlo Broumovsko českým Přemyslovcům. Původní Broumovská osada se rozkládá jižně od nynějšího města. Bylo to pravděpodobně v místech, kde je dnes dřevěný gotický kostelík Panny Marie. Na začátku 13. Století daroval Přemysl Otakar I. Zdejší krajinu benediktinům z Břevnova, kteří založily dřevěný hrádek, kolem kterého vznikla nová osada. Když ve 14. století dřevěný hrad vyhořel, nechal opat Bavor z Něčtin vybudovat hrad kamenný. Městem se Broumov stal 16.srpna 1348 výnosem Karla IV. Rozvoj města se na čas přerušil v době husitských válek, ale i přesto v této době vzniká v Broumově klášter. stará stanice r 1950
První záznamy o větších požárech a částečném zničení města pochází z let 1543, 49 a především z let 1642 a 44, kdy po skončení třicetileté války má Broumov sotva čtvrtinu obyvatel. Z doby pobělohorské pochází mnoho barokních památek a to nejen ve městě, ale i v okolí. Vzpomeňme především barokní klášter, kde v roce 1622 obnovili benediktini latinskou školu a rok 1655 kdy založili slavné klášterní gymnázium a soukenickou manufakturu. V 18. století se rozvíjelo na Broumovsku tkalcovství. Výrazem rozvoje kulturního života ve městě bylo v roce 1804 založení Městského divadla, čtvrtého nejstaršího divadla v Čechách.
Se vznikem samostatného československého státu v roce 1918 nastává pro českou menšinu v Broumově nová doba. Její život se stal plnějším, dostalo se ji nových možností rozvoje a mravní posily. Broumovská menšina čítala v posledních letech před II. Světovou válkou 1 300 osob při celkovém počtu obyvatelstva asi 7250. Až do roku 1936 bylo soužití Čechů a Němců poměrně klidné, ale se vzrůstem nacistického hnutí v Německu nastal neklid i v našem pohraničí. Jak to pokračovalo dál jistě není třeba připomínat.
Po roce 1945 se odsunutí Češi vrací zpět do Broumova a pokračují v tom co jim přerušila válka. Události do roku 1945 až po dnešek nejsou tak steré, aby si je každý z nás nepamatoval.

A nyní k samotné historii požární ochrany. Vzpomínáme –li dnes 130. výročí založení hasičského sboru v Broumově, je nutné si připomenout, že již v letech 1854 – 61 docházelo v království českém k zakládání hasičských sborů. Již v roce 1864 došlo k ustavení prvního českého hasičského sboru ve Velvarech. Postupně jsou zakládány další hasičské sbory v dalších obcích.
První podmět, založit v Broumově dobrovolné hasičské družstvo dala broumovská tělocvičná jednota v roce 1870. Snaha zůstávala delší dobu bez úspěchu, dokud se nepoznalo, že existence hasičstva k zabránění vzniku požáru a jeho likvidaci, je nanejvýš naléhavá. Na generálním sezení se tehdejší tělocvičná jednota usnesla, aby majetkem 500 zlatých rakouské měny nadále disponovalo město.
V roce 1873 jednalo s městskou radou obecního zastupitelstva, aby se přikročilo k ustavení dobrovolných hasičů města Broumova.
K vytouženému okamžiku došlo v roce 1874, kdy se tehdejší starosta města a radní přičinili, dne 1. září 1874 o utvoření dobrovolnému hasičskému sboru města Broumova a aby veškeré jmění bylo investováno na zakoupení patřičného hasebního materiálu. Ustavený výbor zakoupil okamžitě dvě dřevěné vozové stříkačky bez sání a různé hasební nářadí. Později byla zakoupena ještě čtyřkolová ruční stříkačka a zbývající zařízení, včetně výstroje.
K výcviku členstva si vyžádala broumovská městská rada zkušeného cvičitele z Prahy, jimž byl p. Neumann. Výcvik začal 1. června 1875 a to denně od 5 do 7 hodin ráno a od 18 do 20hodin večer, mimo sobotu a neděli. Počáteční členská základna měla 190 mužů, zařazených do 5 ti čet-jedna četa jezdecká a 4čety hasební. Již 10. června 1875 se přikročilo k volbám funkcionářů. Mezi německými členy působilo i 51 Čechů. První generální ukázkové cvičení se konalo 10. července 1875 v Broumově na náměstí, kde celý požární útok vedl a řídil p. Neumann. V témže roce si požární sbor pořídil ještě jednu čtyřkolovou ruční stříkačku se sáňkovým podstavcem, lezecký vůz a pro mužstvo. První veřejná přísaha se konala 10. září 1876 na náměstí, kde všichni členové složili slib do rukou starosty města. Dne 22. října byl zřízen dobročinný fond pro členy sboru a zavedeny protipožární prohlídky. V roce 1879 byla na Barvířském náměstí postavena dřevěná lezecká věž, která zároveň sloužila jako sušící věž na hadice.věž Barvířské náměstí Tato věž vydržela až do roku 1973, kdy musela ustoupit rozšíření průtahu města. Dne 12. září 1878 byl podán návrh na ustavení Okresní hasičské jednoty v Broumově a toto bylo realizováno úředně v roce 1880, kdy byla ustavena župa Broumov. V roce 1884 byl zakoupen žebříkový vůz pro lezeckou četu. Vysouvací žebřík byl zakoupen v roce 1889. Na oslavách 20. let trvání sboru. Bylo 42 sborů s téměř 1 000 muži. Neuvěřitelné, ale přesto pravdivé! V roce 1915 přes celou válku nebylo zvláštních událostí. Stojí za si připomenou činnost samaritánského oddílu, který společně s oddílem továrního sboru firem Schroll a Pllack ošetřovali raněné při transportech do zajateckého tábora v Martínkovicích.
Rok 1918- obnovení samostatnosti našeho státu-přivítalo i naše město. Sbor hasičů začal znovu žít pravidelným životem jako před válkou, ale s novým heslem „ Na pomoc!!! Chránit a střežit majetek nás všech!!!“
V roce 1920 bylo slaveno 45. výročí založení. Nastala potřeba zmodernizovat techniku. A tak 18. června 1923 pořídil Dobrovolný hasičský sbor v Broumově první automobilovou stříkačku. červený ďábelV roce 1929 byla zakoupena první motorová stříkačka v ceně 42 000Kčs. V roce 1935 byl inventář hasičského sboru města Broumova následující: 1 ruční stříkačka sáňková, ruční dvoukolová stříkačka, ruční stříkačka čtyřkolová, ruční stříkačka čtyřkolová s předním vozem, automobilová stříkačka, motorová stříkačka Flander, motorová stříkačka DKW, vysouvací žebřík do 17 m výšky, lezecký vůz, hadicový vůz, 42 dílů starších hadic.
Po II. Světové válce se vraceli čeští obyvatelé zpět do Broumova.
30.srpna 1945 na ustavující schůzi v Městském hotelu se ustanovil Sbor dobrovolných hasičů v Broumově. Připomeňme si jména tehdejšího výboru:
starosta – Oldřich Růžek
velitel – Josef Dušek
zástupce velitele – Jan Berka
Druhý zástupce velitele – Jan Pich
Jednatel – Karel Sádlo
Pokladník – Vilém Matějů
zbrojmistr – Bohuslav Středa
Strojmistr – Josef Hronovský
Dalšími členy byli:
Stanislav Lancinger
Josef Ducháč
Antonín Šklíba
Jaroslav Švorčík
Sláva Bartoš
František Hofman
Ladislav Culek
Oldřich Klouček
Josef Frýba
Josef Šebetka
Albert Cvrček
Jan Kamlach
Jan Linhart.
Počátkem září 21 členů převzalo majetek po německých hasičích. Vše bylo v dezolátním stavu. Německá zbrojnice, která byla spíš kolna než zbrojnice, stála naproti dnešnímu hasičskému domu. Od roku 1945-1950 působil při hasičském sboru oddíl samaritánů, kteří při úrazech poskytovali první pomoc.
V roce 1947 po jednání s předsedou MNV byla přidělena sboru budova, dnešní požární stanice, jež sloužila svému účelu do roku 2006. stará stanice Již tenkrát byla brigádnicky upravena, zavedeno ústřední topení, sprcha apod. V roce 1948 byla zakoupena stříkačka DS 16.DS 16 fy Smejkal
V následujících letech byla činnost dobrovolného sboru směřována především na ochranu před požáry, pořádali se žňové hlídky, asistence při kulturních a sportovních akcích. V roce 1974 slavil náš sbor 100.výročí založení.
Z historie boje proti požárům jen stručně o některých velkých ohních živelných pohromách. První požár, kterého se účastnil sbor dobrovolných hasičů, byl 23.července 1875 v Šonově, kde blesk zapálil usedlost Františka Kahlera. První požár ve městě, kdy byly zachráněny životy a majetek je bytový požár u p.Birkeho na Dolním Poříčí č.p.106 roku 1878. Smutná vzpomínka je na rok 1883, kdy při požáru uhořela paní Wernerová. 23.května 1884 byl velký požár v Nové Rudě, kde lehlo popelem 23 popisných čísel a katolický kostel. 25.června 1885 shořely tři selské usedlosti a 8 objektů. Je samozřejmostí, že sbor města Broumova nezasahoval jen ve městě, ale i u větších požárů v Martínkovicích, Horní Radechové, Šonově, Božanově, Rožmitálu a při velkém lesním požáru v Horním Adršpachu. Za zmínku stojí i likvidace velké povodně ve dnech 14.-16.července 1927 v Broumově.povoden 1927 Dvořákova ulice
Po roce 1945 do roku 1974 zasahoval požární sbor 46 krát v samotném Broumově, 55krát v obcích v okolí Broumova, 2 krát v Polsku a 22 krát při lesních požárech. Jsou zde pouze velké požáry, protože těch malých požárů ale i jiných zásahů bylo daleko více. Z těch větších si připomeňme:
Rok 1945 – první požár-stodola za nemocnicí, zde ještě zasahoval hasičský sbor německý
1946 – leden- Broumov na náměstí, zasahoval poprvé český sbor
1947- bytový požár na náměstí, Drutka, požár u Černého Koně,
1949- Městský hotel (uhlí ve sklepě)
1952- U Linhartů (stodola a kolna)
1954- Hobra
1955- divadlo
1956- Úpské papírny
1958- chata Michálek
1959- Broumov I (zelenina, láhve s kyslíkem) koloniál Martinec, družina
1961- Broumov I ZDŠ, požár na půdě, kolna ČSAD, Broumov IV stodoly
1962- Broumov gymnázium, uhlí ve sklepě, Broumov II bytový požár, Broumov II Veba kolny
1963- Broumov I starý pivovar sklad obilí, restaurace u nádraží
1967- na půdě u Žáků
1968- stodola
1969- Broumov I ZDŠ uhlí ve sklepě, Broumov IV kolna v nemocnici
1970- sklad sena JZD
1971- Broumov I dětské hřiště, Broumov III komunální služby, Broumov IV Drutka uhlí, Broumov I střech Městského hotelu, Broumov I nemocnice
1972- Broumov – Velká Ves, Okresní stavební podnik sklad a dílna, kde kyslíkové láhve létaly od požáru do vzdálenosti několika desítek metrů
1973- Okresní stavební podnik kůlny a dříví
Rok 1974 se stal významným ze dvou důvodů. Tím prvním bylo založení požární stanice Broumov, jako detašované pracoviště veřejného požárního útvaru v Náchodě. Prvními profesionálními hasiči se stali hasiči z Náchoda a později nastoupili Berka, Ducháč, Stejskal a Lamka. Postupně se stanice naplňovala především lidmi z Broumovska, aby byla zajištěna akceschopnost a dosažitelnost.
Začátky byly velmi složité. Jedinými vozidly byly Erena a T805. Nebyly ještě odpovídající garáže a vybavenost po stránce spojové. Postupně se i toto lepšilo, zajistily se vysílačky , velmi dobrá byla spolupráce s profesionálním sborem, prováděly se svépomocné úpravy požární stanice, podařilo se zajistit garážové stání cisternu v objektu bývalého pivovaru. Nezbytností se stala modernizace strojového parku.
Mezi největší živelné pohromy kde naše dobrovolná jednotka společně s HZS PS Broumov zasahovala, byla povodeň 15. června 1979. Mezi nezapomenutelné požáry určitě patří požár cukrárny na Příkopech , dále velký požár státních statků a garážích ve Křinicích, kde byl umístěn veškerý vozový park. Mnohokráte naše jednotka zasahovala i na sousedních lokalitách celého broumovského výběžku od Adršpachu až po Šonov. Každoročně pomáháme při lesních požárech. Kde je potřeba ke zdolání tohoto živlu mnoho sil a prostředků. V posledních desetiletích přibývá i hodně výjezdů k dopravním nehodám a k technickým zásahům.
Dále se naše jednotka účastní i námětových cvičení. Poslední které se konalo na Česko-Polské hranici u obce Libná jsme byli též pozvány.
28.dubna 2004 přijalo Operační středisko hasičů v Kamiennej Góre zprávu o požáru lesa v prostoru česko-polské hranice " Strazny vrch ". Na místo vyslány jednotky z Walbrzychu, Kamiennej Góry a dobrovolné jednotky z okolních obcí. Zároveň si vyžádalo pomoc od Operačních středisek HZS Náchod a Trutnov, která vytvořila 2 odřady. První odřad z příslušníků PS Broumov a členů SDH Broumov s technikou CAS 24 LIAZ, CAS 32 T 815, DA - 8, druhý odřad tvořila jednotka PS Trutnov s technikou CAS 32 T815, CAS UNIMAX a vyslaly je na polské území. Zde byly zařazeny do polských formací a byly jim přiděleny bojové úseky.
Vlivem silného větru se požár rozšířil přes hranici na české území do prostoru " Strážnice ". O této skutečnosti informovalo polské OPIS své kolegy v Čechách, kteří do prostoru Libná vyslaly jednotky PS Náchod se třemi družstvy, SDH Adršpach, SDH Teplice n.M., SDH Meziměstí. Zde jednotky vytvořily dálkovou dopravu vody v délce cca 1700 metrů s převýšením cca 100 metrů a nasazeny byly tři útočné proudy C na likvidaci požáru.
Vzhledem k rozsahu požáru byly na polské straně použity i dva letouny pro hašení požáru.
Cvičení se zúčastnilo: 8 dobrovolných požárních jednotek, 4 profesionální jednotky a 2 požární letadla z Polské republiky. Z České republiky 5 dobrovolných požárních jednotek a 3 profesionální požární jednotky.
Celému průběhu tohoto mezinárodního součinnostního cvičení přihlíželi i významní představitelé Polska, starosta Kamienny Góry Dr. Marian Kachriarz, velitel hasičů Kamienna Góra Andrzej Bodnar, starosta Wałbrzychu Marek Śpiewak, velitel hasičů Wałbrzychu Andrzej Marzęda a mnoho dalších.Za českou stranu pak náměstek ředitele HZS Královéhradeckého kraje pplk. Bc. Roman Solnička, ředitel odboru operačního řízení Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS pplk. Ing. Luděk Prudil a další.
Při závěrečném hodnocení bylo konstatováno, že cvičení splnilo svůj účel a že je potřebné dále rozvíjet spolupráci v této činnosti.
Za posledních několik let se podařilo dokonale vybavit jednotku věcnými prostředky tj. zásahové oblečení, tím jsme se dokonce vyrovnali profesionální jednotce hasičů Broumova.


V letech 2004 až 2007 činnost SDH Broumov stagnovala. Rozpory v členské základně měly za následek odstupování členů z funkcí, ukončování členství ve Sboru, malá účast členů výjezdové jednotky na zásazích. Na valné hromadě 24.listopadu 2007 byl zvolen nový výbor a do sboru se navrátili někteří bývalí členové. Nový výbor v čele se starostkou Sboru Jitkou Svatošovou předložil program jak činnost Sboru rapidně zlepšit. Zároveň byl podán návrh na výběrové řízení na funkci velitele jednotky obce. V průběhu roku 2008 jmenován velitelem jednotky obce Bc. Lukáš Plachta (zároveň velitel PS Broumov).
Na valné hromadě 13. prosince 2008 bylo konstatováno, že se podařilo rozjet činnost SDH Broumov. Především práce s mládeží byla na dobré úrovni, podařilo se uspořádat soutěž v požárním sportu o "Pohár starostky města Broumova", byl ustanoven nový preventista SDH Broumov Richard Schmid.
Statistika výjezdů JSDHO Broumov v roce 2008. V tomto roce byla jednotka povolána k 18 požárům, 3 živelným pohromám, 4 technickým zásahům a 1 planému poplachu. Těchto výjezdů se zúčastnilo 168 hasičů, což znamená průměrný počet hasičů na jeden výjezd 6,5.
Rok 2009 se v činnosti nelišil od předchozího. Opět jsme zajišťovali soutěž o "Pohár starostky města Broumov", prevenci ve městě, začínaly problémy s mladými hasiči (malý počet). Valná hromada 15. ledna 2010 byla zároveň volební. Z funkce odstoupila starostka SDH Jitka Svatošová (z rodinných důvodů). Volba přinesla tyto výsledky: Starostou SDH byl zvolen Jaroslav Krtička, velitelem SDH Josef Zelený, jednatelem Martin Kraus, hospodářem Karel Bednář, vedoucí mládeže Dana Moravcová. Do revizní komise: Milan Ságner, Jan Hlaváček a Jan Moravec.
Statistika výjezdů JSDHO Broumov v roce 2009. V tomto roce byla jednotka povolána k 24 požárům, 2 technickým zásahům a 15 planým poplachům. Těchto výjezdů se zúčastnilo 217 hasičů, což znamená průměrný počet hasičů na jeden výjezd 7.
Vzhledem ke stavu mobilní techniky máme již delší dobu zažádáno o nákup nové CAS z projektu EU. Doufáme, že letos již novou CAS získáme.
V roce 2010 jsme se zúčastnili pouze 3 soutěží v rámci našeho okrsku s průměrnými výsledky. Pracovní zaneprázdnění našich členů neumožňuje častější a kvalitnější nácvik na soutěže. Chtěli bychom více zapojit do nácviků nové mladé členy. Prostřednictvím velitele JSDHO se konečně podařilo získat dopravní automobil, který jsme si převzali dne 13.10.2010 na Mírovém náměstí. Mercedes
Statistika zásahů v roce 2010: 12 požárů, 6 technických zásahů, 3 plané poplachy Z významnějších zásahů: 12. července – požár lesa v oblasti Ruprechtického Špičáku 8. srpna - rozsáhlé několikadenní pátrání po osobě v řece Stěnavě. 13. srpna - výjezd JSDH Broumov ve složení: Josef Zelený, Lukáš Strnad, Jan Moravec a Jaroslav Krtička do Libereckého kraje na 13 výpomoc po povodni.
V závěru roku 2010 naše řady navždy opustila nejstarší členka Sboru paní Olga Berková (5. 10. 2010) a Jaroslav Krtička (21. 12. 2010)
Od začátku roku 2011 jsme čekali, zda se podaří dotáhnout do úspěšného konce největší akci v celé republice. Tou byl program příhraniční spolupráce s Polskou republikou a s tím spojený nákup 11 cisteren pro české dobrovolné hasiče. 14. dubna 2011 dorazila do Broumova nová CAS. Slavnostní předání proběhlo 7. května na náměstí v Náchodě. Celkem 11 CAS 20 pro české hasiče a 7 vozidel pro polské hasiče. Následovalo intenzivní zacvičování v obsluze techniky, a to i na polygonu v Kopřivnici. V rámci příhraniční spolupráce proběhla dvě velká mezinárodní cvičení. První proběhlo 15. června v Polanicy Zdroj v rámci přípravy na fotbalové mistrovství Evropy v Polsku a druhé 9. září společné mezinárodní cvičení složek IZS Královéhradeckého kraje a jednotek požární ochrany Dolnoslezského vojvodství s názvem STĚNAVA 2011. Velmi intenzivní byla školení v Bílých Poličanech a Rychnově n. Kn. Naši členové Josef Zelený, Martin Kraus a Lukáš Strnad získali osvědčení velitelů a strojníků. Nelze opomenout i účast na největší akci dobrovolného hasičstva PYROCAR 2011.
Statistika zásahů v roce 2011: 19 požárů, 3 technické zásahy, 4 plané poplachy Požáry v roce 2011: 6. března - požár domu se stodolou v Horních Teplicích – škoda 1 800 000,- Kč 19. dubna - požár lesa na Ruprechtickém Špičáku zasahovaly dva vrtulníky s hasicími vaky a jedno hasicí letadlo z Polska spolu s hasiči z 6 českých jednotek a 3 jednotek z Polska. 10. května - požár lesa v prostoru Ruprechtického Špičáku na polské straně s přesahem na českou stranu. 17. září - požár penzionu a stodoly v Hlavňově – škoda přes 3 000 000,- Kč 20. září - požár stodoly v Hynčicích – škoda 1 200 000,- Kč 5. listopad – požár skladu sena v Bohdašíně
Rok 2012 přinesl jednu změnu - bylo založeno družstvo žen, které se intenzivně zapojilo do nácviku. Družstvo mužů nechtělo zůstat pozadu, a proto můžeme konstatovat, že účast na soutěžích se rapidně zlepšila. S různými výsledky jsme se zúčastnili 7 soutěží. V oblasti školení a výcviku je pozitivní, že se těchto akcí zúčastňuje daleko větší počet našich členů. I tomto roce proběhlo 5. října mezinárodní cvičení jednotek požární ochrany „ Welka Sowa“.
Statistika zásahů v roce 2012: 18 požárů, 5 technických zásahu, 1 planý poplach Požáry v roce 2012: 30. července - požár kůlny a části rodinného domu v Broumově – škoda více než 1 000 000,- Kč.
Rok 2013 bohužel opět přináší stagnaci v soutěžích mužů. Naše družstvo se zúčastnilo pouze naší pohárové soutěže. Ženy soutěží daleko víc a začínají dosahovat lepších výsledků. Nastolený trend ve školeních se daří udržovat, opět je velmi solidní účast. Během roku 2013 postihla Českou republiku opět velká povodeň. Naší oblasti se vyhnula, a tak naši členové Rudolf Korityak, Jan Moravec, Radomír Marek, Karel Potoček a Jiří Šrejber vyjeli v rámci výpomoci do Svobody n. Úpou na odstranění následků po povodni.
Statistika zásahů v roce 2013: 12 požárů, 4 dopravní nehody, 3 technické zásahy. Požáry v roce 2013: 5. března – požár koupelny v rodinném domě v Broumově. 23. červen – požár bývalé hospody v Křinicích. 28. července – požár lesa v Hynčicích. 27. srpna - požár dodávkového automobilu v Broumově Přejme si, aby budoucnost byla bez jakýchkoli vážných požárů a jiných neštěstí.
Rok 2014 se nesl ve znamení příprav na oslavy 140 let založení dobrovolných hasičů v Broumově. Společně s námi se do příprav zapojili hasiči z Veby, kteří oslavují v tomto roce také 140 let založení a profesionální hasiči Broumov se svým výročím 40 let od založení. Celá členská základna připravila program dvoudenních oslav, které započaly v pátek 11. června slavnostní schůzi v IC Broumov na které jsme přivítali hejtmana Královéhradeckého kraje a senátora Bc.Lubomíra France, náměstka krajského ředitele HZS KHk plk. Ing. Radka Vymlátila, starostu města Broumova Milana Kotrnce, personálního ředitele VEBA Broumov a.s. Ing. Jiřího Myšáka, Komendanta Miejski Panstwovej strazy pozarnej v Walbrzychu : starši brygader mgr.inž. Grzegorz Kulak, starostu KSH Královéhradeckého kraje Jiřího Orsáka, ředitele ÚO HZS Náchod plk. Ing. Davida Pouče a další milé hosty. V sobotu 12. června v odpoledních hodinách proběhy ukázky obsluhy starých stříkaček, nových a nejnovějších. Celé odpoledne jednotlivá vystoupení moderovali por. Bc. Vendula Horáková a nprap. Ročeň Jaroslav a k poslechu hrála skupina MAMUT. Podle diváků byla akce úspěšná.
Statistika zásahů v roce 2014: 15 požárů, 2 dopravní nehody, 4 technické zásahy a 6 planých poplachů. 10. března požár louky v Benešově, 11. března požár paseky v Meziměstí, 21. června požár bytu v ul. Alšově prováděna evakuace, předlékařská pomoc a zásah v dýchací technice. V září hořely 2 stohy (Ruprechtice a Otovice). 114. listopadu cvičení na Pečovatelský dům v Dělnických domech (evakuace) a 29. posince požár v restauraci ve Starostíně.
V roce 2014 jsme oslavili 140 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v městě Broumov. Byl to rok, kdy se jsme společně opět pracovali jako parta. Ne nadarmo se říká, že po posvícení bývá půst. I naší organizaci to postihlo. Nadšení, které v roce 2014 přispělo k důstojným oslavám, ale i k činnosti celého roku, opadlo. Scházíme se sice pravidelně každé první úterý v měsíci s výjimkou "prázdninových měsíců", ale účast je podprůměrná. Objektivně lze říct, že na vině je hlavně pracovní zaneprázdnění, kdy naši členové jsou roztroušeni do dvou i třísměnných provozů a je problém najít volný čas. Ti členové, kteří jsou zároveň členy výjezdové jednotky, pravidelně před konáním členské schůze se schází v hasičárně, kde probíhají brigády na údržbu techniky a prostor. Bylo odpracováno celkem 140 hodin. V letošním roce jsme zajišťovali několik akci po město ( kluziště, nové hřiště, mytí ulic, asistence při akcích) o celkové výši 158 hodin., dále ukázku na Dětském dnu v Otovicích. Družstvo žen se zúčastnilo soutěží v Křinicích, v Božanově, v Hejtmánkovicích, v Rožmitálu a v Martínkovicích. Spokojeni můžeme být s oblastí školení. Členové Sboru, kteří zároveň pracují ve výjezdové jednotce, se pravidelně zúčastňují školení jak v okrsku, tak školení pořádaných HZS a OSH pro velitele a strojníky JPO.
Statistika zásahů v roce 2015: 14 požárů, 11 technických zásahů, 1 únik NL, 10 planých poplachů, 1 taktické cvičení a 1 prověřovací cvičení. 19. únor pátrání po pohřešované osobě v prostoru "Ráje" trvalo 2 dny a bylo úspěšné, 19. července odstraňování následků větrné smrště na Broumovsku, 8. srpen výpomoc při požáru lesa na polské straně Ruprechtického Špičáku, 21. srpen požár 3 ha strniště v Ruprechticích, 4. září požár lesní hrabanky ve Vižňově, 1. říjen požár na Plochém vrchu ve Velké Vsi, 16. listopad prověřovací cvičení na dopravu vody z řeky Stěnavy do Kláštera Broumov.
Rok 2016 se podobal tomu minulému. Problémy s docházkou se odrazily i v menším počtu účasti na soutěžích družstva žen. Letos byly ženy na soutěžích v Křinicích a Božanově, kde si vedly velmi dobře. Jednotka se pravidelně zúčastňuje školení jak v rámci okrsku, tak cyklické přípravy a velitelských a strojnických dnů. Novým velitelem jednotky je od počátku roku Lukáš Novák, který převzal velení od Lukáše Plachty. Jednotka čítá 24 členů. V tomto roce se delegace našich hasičů zúčastnila oslav 150 let hasičů Braunnau am Inn (Rakousko) a Simbach am Inn (Německo)
Statistika zásahů v roce 2016: 15 požárů, 5 technických zásahů a 3 plané poplachy. Průměrná účast na zásazích je 6 hasičů na výjezd. 9. leden požár osobního vozidla v Hejtmánkovicích, 22. únor požár uskladněného dřeva ve Velké Vsi, 27. březen požár suché trávy v Benešově, 5. dubna požár grilu ve Walzovce v Meziměstí, 22. duben požár střechy ve Vižňově, 28. květen a 31. květen místní povodeň v Olivětíně a Velké Vsi, 27. července čerpání sklepu na Střelnici, 28. srpen požár lisu v Martínkovicích.
Rok 2017 je obdobný letům předcházejícím. Daří se plnit úkoly v oblasti školení jednotky, výpomoci pro město ( ledování kluziště, hospodářské práce). Vzhledem k tomu, že působení ve Sboru ukončila většina žen, nepodařilo se pokračovat v činnosti družstvu žen. V závěru roku se podařilo zvolit nového starostu a pokladníka Sboru. Starostkou je Dana Moravcová a pokladníkem Radomír Marek. Úspěchem je založení družstva Mladých hasičů, které vedou Neumann Dušan a Škvrna Petr.
Statistika zásahů v roce 2017: 22 požárů, 21 technických zásahů, 6 planých poplachů, 1 taktické cvičení. 22.únor čerpání vody ze zatopené kotelny bývalého "Pečovateláku" ve Velké Vsi, 18. dubna čerpáni vody z kotelny prodejny Hruška ve Velké Vsi, 19. duben velký požár kotelny rodinného domu v Martínkovicích, 28. duben požár v podkroví domu v Olivětíně, 14. květen místní povodeň ve Velké Vsi, 7. července evakuace dětí LT v Ruprechticích, 4. září požár mezistropu dílny v Meziměstí, 12. září požár stodoly v Martínkovicích, 24. září pátrání po pohřešované osobě v oblasti Honský Špičák, 28 a 29. září odstraňování následků siného větru na Broumovsku

Poslední změna: 6.8.2018 14:45